Działając w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, w szczególności art. 8 ust. 1, Pallmed sp. z o.o. ustaliła:

  • zasady zgłaszania naruszeń,
  • podejmowania działań następczych
  • ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).

 Zgłoszenia nieprawidłowości (naruszeń prawa) mogą być przekazywane poprzez dedykowane poufne kanały funkcjonujące w Pallmed sp. z o.o.

 1. wypełnienie formularza online: Zgłoszenie Nieprawidłowości – Sygnalista <- dostępnego po kliknięciu w link
 2.  dedykowanej skrzynki mailowejsygnalista@pallmed.pl

Pallmed sp. z o.o. nie będzie podejmowała żadnych prób ustalania tożsamości Sygnalisty, który postanowił pozostać anonimowy, a jakiekolwiek działania w tym zakresie, w szczególności zlecenie ustalenia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy, stanowią Naruszenie.

 1. pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Pallmed sp. z o.o.
Ul. Ogińskiego 2
85-092 Bydgoszcz

w celu zachowania pełnej anonimowości, zgłoszenia powinno być wysłane w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,,Poufne – SYGNALISTA”  umieszczonej w kolejnej kopercie opatrzonej klauzulą ,,zgłoszenie nieprawidłowości – naruszeń prawa”.

Przesyłka przekazywana jest bezpośrednio do rąk własnych osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie naruszeń. Korespondencja taka nie podlega rejestracji na zasadach ogólnych obowiązujących w Pallmed sp. z o.o.,

 1. osobiście u osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie naruszeń, po uprzednim ustaleniu:
  • terminu i miejsca spotkania
  • rozmowy telefonicznej pod wskazanym numerem (nie podlegającej rejestracji)

Zgłoszenia takie dokumentowane będą przez osobę odpowiedzialną za przyjmowanie naruszeń w formularzu „Zgłoszenie Nieprawidłowości” z zaznaczeniem sposobu przekazania informacji;

Zgłoszenie może mieć charakter:

  1. Jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
  2. Poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu,
  3. Anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

Zgłoszenie nie podlega postępowaniu wyjaśniającemu w przypadku gdy:

  1. w oczywisty sposób jest bezzasadne;
  2. nie stanowi Naruszenia;
  3. przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
  4. okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze;

Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia

Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy Dyrektywy, pod warunkiem, że:

  1. miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.
  2. dokonały zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z art. 7 albo zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z art. 10 lub dokonały ujawnienia publicznego zgodnie z art. 15 Dyrektywy.

Przeczytaj przed wysłaniem zgłoszenia

Dokonując niniejszego zgłoszenia jednocześnie Pani/Pan oświadcza, że:

  • działa w dobrej wierze,
  • posiada uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
  • nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
  • ujawnia informacje, które są zgodne ze stanem Pani/Pana wiedzy i są to wszystkie znane fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
  • zna obowiązujące w Pallmed dokumenty w tym zakresie (patrz poniżej);

Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega sankcji karnej określonej w ustawie Kodeks Karny.

Osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w tym zakresie w Pallmed sp. z o.o.:

  1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
  2. Procedura „Ochrona Osób Zgłaszających Nieprawidłowości”
  3. Klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  4. Formularz zgłoszenia