Żywienie dojelitowe to podawanie niezbędnych składników odżywczych bezpośrednio do przewodu pokarmowego, z pominięciem drogi doustnej. W trakcie terapii żywieniowej pacjent otrzymuje wszystkie niezbędne do życia składniki pokarmowe, w odpowiednio dobranych proporcjach, dostosowanych do indywidualnego zapotrzebowania.

Czym jest żywienie dojelitowe w warunkach domowych?

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych to realizacja specjalistycznej terapii żywieniowej w domu pacjenta. Przeznaczone jest dla pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji, a niemożliwe jest podanie posiłków drogą naturalną. Diety specjalistyczne podawane są za pomocą sondy lub przetoki odżywczej bezpośrednio do żołądka lub jelit. Leczenie żywieniowe w warunkach domowych jest dla pacjenta najbardziej komfortowym i bezpiecznym miejscem, a świadczenie refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Korzyści dla pacjenta żywionego dojelitowo w warunkach domowych.

Pełnowartościowe żywienie: Odpowiednio dobrana dieta dostarcza pacjentowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych.
Poprawa stanu odżywienia: Aspekt ten jest bardzo ważny dla pacjentów, którzy mają trudności z jedzeniem lub wchłanianiem składników odżywczych.
Minimalizacja ryzyka infekcji układu oddechowego w porównaniu do żywienia pozajelitowego.
Komfort pacjenta: Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest łatwiejsze i bardziej komfortowe dla pacjentów, którzy nie mogą jeść pokarmów drogą doustną.
Dawkowanie dostosowane do potrzeb: Można dostosować dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Monitoring postępów: Umożliwia dokładne monitorowanie spożycia kalorii i składników odżywczych.

Zespół medyczny żywienia dojelitowego składa się z lekarza i pielęgniarki, którzy otaczają pacjenta opieką i niezbędnych wsparciem. W zależności od sytuacji zdrowotnej pacjenta i planu opieki, opieka świadczona jest w domu pacjenta osobiście przez specjalistów lub z pomocą teleporad. Specjalistyczne produkty żywieniowe dostarczane są bezpośrednio do rąk pacjenta, w określonych odstępach czasu.

Dbamy o to aby zespół lekarzy i pielęgniarek PALLMED był wysoce wyspecjalizowany dlatego dbamy o bieżącą aktualizację wiedzy naszego personelu podczas szkoleń i konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN.

Wskazania do objęcia opieką pacjenta żywieniowego w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe przeznaczone jest dla pacjentów z cechami niedożywienia lub osób z wysokim ryzykiem niedożywienia w wyniku trudności w połykaniu lub braku możliwości przyjmowania pokarmów drogą doustną.

 • niedożywienie lub niedostateczne odżywianie w następstwie urazu lub choroby
 • choroby neurologiczne (zaburzenia połykania w przebiegu następujących schorzeń):
 • powikłanie udaru mózgu stwardnienie zanikowe boczne (SLA) miastenia i zespoły miasteniczne miopatie polineuropatie choroba Parkinsona choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne stwardnienie rozsiane (SM)
 • choroby onkologiczne oraz okres chemio i radioterapii
 • choroby zapalne jelit
 • zaburzenia połykania
 • pooperacyjne przetoki jelitowe
 • powikłania pooperacyjne
 • okres po zakończeniu żywienia pozajelitowego

Opieka żywieniowa w warunkach domowych jest najczęściej kontynuacją leczenia rozpoczętego w szpitalu. Otaczamy opieką zarówno dzieci jak i osoby dorosłe po pobycie w szpitalnych oddziałach specjalistycznych, a także z poradni specjalistycznych i od lekarzy POZ.

Zgłoś pacjenta do żywienia dojelitowego w warunkach domowych

Zespoły żywienia dojelitowego

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • podkarpackie
 • śląskie
Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Ceynowa Katarzyna
tel.: 729 056 177
email k.ceynowa@pallmed.pl

Kierownik krajowy
Zalewski Michał
tel.: 575 275 000
email: m.zalewski@pallmed.pl

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Wasielewska Dominika
tel.: 731 317 070
email: d.wasielewska@pallmed.pl

Kierownik krajowy
Zalewski Michał
tel.: 575 275 000
email: m.zalewski@pallmed.pl

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Kot Marcin
tel.: 786 103 437
email: m.kot@pallmed.pl

Kierownik krajowy
Zalewski Michał
tel.: 575 275 000
email: m.zalewski@pallmed.pl

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Wasielewska Dominika
tel.: 731 317 070
email: d.wasielewska@pallmed.pl

Kierownik krajowy
Zalewski Michał
tel.: 575 275 000
email: m.zalewski@pallmed.pl

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Kaczor Alina
tel.: 786 103 445
email: a.kaczor@pallmed.pl

Kierownik krajowy
Zalewski Michał
tel.: 575 275 000
email: m.zalewski@pallmed.pl

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Kot Marcin
tel.: 786 103 437
email: m.kot@pallmed.pl

Kierownik krajowy
Zalewski Michał
tel.: 575 275 000
email: m.zalewski@pallmed.pl

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Kaczor Alina
tel.: 786 103 445
email: a.kaczor@pallmed.pl

Kierownik krajowy
Zalewski Michał
tel.: 575 275 000
email: m.zalewski@pallmed.pl

Warunki przyjęcia do opieki:

 • Skierowanie na leczenie żywieniowe w warunkach domowych wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który ma podpisaną umowę z NFZ. Na skierowaniu powinna znajdować się informacja o trybie przyjęcia Pobierz skierowanie
 • Informację na karcie wypisowej ze szpitala dotyczącą dalszego leczenia żywieniowego, jeżeli przeszedł kwalifikację do żywienia w szpitalu i żywiony był wcześniej dietami przemysłowymi Aby pacjent mógł skorzystać żywienia dojelitowego w warunkach domowych musi posiadać sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego:
 • Zgłębnik do żołądka (zgłębnik to dren wykonany z silikonu lub z plastiku, który umieszcza się w żołądku lub jelicie cienkim pacjenta, dren wprowadza się najczęściej przez nos, rzadziej przez usta),
 • Gastrostomia odżywcza (to mały otwór na brzuchu pacjenta, który prowadzi do żołądka). Przez otwór dzięki specjalnym drenom wprowadza się pożywienie. Ta metoda jest skierowana dla osób, u których niedrożny jest przełyk lub żywienie będzie prowadzone przez dłuższy czas),
 • Jejunostomia (jest to rodzaj przetoki odżywczej, tworzy się ją na sali operacyjnej w wyniku połączenia otworu na brzuchu i w jelicie cienkim za pomocą specjalnego zgłębnika).
  Te drogę zapewnienia pokarmu wykonuje się u pacjentów, u których nie ma możliwości wprowadzania pokarmu do żołądka.

Zgłoszenia Pacjentów

Centrum Obsługi Pacjenta przyjmuje zgłoszenia pacjentów do opieki od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00

 • Telefonicznie pod numerem: (52) 329 00 95 wew.4
 • Drogą mailową na adres: cop@pallmed.pl
 • Przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Współpracujemy z firmami:

– Asclepios SA
– Nestle Health Science SA
– Nutricia Polska sp. z o.o.
– Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.

Pytania i odpowiedzi

Poradnia żywienia dojelitowego w warunkach domowych obejmuje opieką pacjenta pacjenta, który wymaga podawania substancji odżywczych innych niż naturalne, w dawce pokrywającej dobowe zapotrzebowanie na energię, w sposób inny niż doustnie (przetoka odżywcza, zgłębnik wprowadzony do żołądka,
dwunastnicy lub jelita cienkiego). Najczęstsze wskazania do żywienia dojelitowego to:

 1. Zaburzenia połykania w przebiegu chorób neurologicznych:
  • Stwardnienie zanikowe boczne,
  • Udary mózgu,
  • Miopatie, polineuropatie,
  • Choroba Parkinsona,
  • Stwardnienie rozsiane (SM,)
  • Choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne.
 2. Zaburzenia połykania innego pochodzenia.
 3. Brak żywienia doustnego.
 4. Choroby nowotworowe jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka.
 5. Choroby zapalne jelit.
 6. Stany wegetatywne.
 7. Mukowiscydoza.

Świadczenie zostanie zrealizowane na podstawie skierowania dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (tj. udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ albo pracującego dla podmiotu posiadającego umowę z NFZ). Aby skorzystać z opieki ŻPD, po uzyskaniu skierowania, należy skontaktować się z infolinią pod numerem tel. 52 329 00 95, podając dane personalne i teleadresowe pacjenta/ świadczeniobiorcy oraz potwierdzić ubezpieczenie w ramach NFZ.

Kwalifikację do domowego żywienia dojelitowego (DŻD) przeprowadza lekarz, prowadzący DŻD, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Kwalifikacja do leczenia żywieniowego następuje po pełnej ocenie klinicznej chorego (wywiady i badanie fizykalne z oceną stanu odżywienia, pobranie krwi przez lekarza lub pielęgniarkę) oraz zapoznaniu się z dokumentacją lekarską, potwierdzającą rozpoznanie podstawowej choroby oraz chorób towarzyszących, przedstawiającą dotychczasowy ich przebieg, sposoby i wyniki leczenia oraz planowane dalsze postępowanie, czasem rokowanie. Na tej podstawie można ustalić wskazania do żywienia dojelitowego (ŻD) (rozpoznania chorób i objawów stanowiących wskazanie do ŻD), a także określić potrzebę prowadzenia takiego leczenia długotrwale (co uzasadnia żywienie w warunkach domowych). W procesie kwalifikacji powinny również zostać przeanalizowane ewentualne przeciwwskazania medyczne oraz okoliczności stwarzające ryzyko powikłań, w tym te poza czynnikami medycznymi, takie jak sytuacja rodzinna i bytowa chorego oraz jego poziom umysłowy. Ostateczna decyzja zostaje podjęta po oszacowaniu potencjalnych korzyści i zagrożeń oraz możliwości prowadzenia terapii w domu chorego. Kwalifikacja powinna określać tryb rozpoczęcia leczenia (planowy, pilny, nagły).

Worki zawierające substancje odżywcze zastosowane w ramach ustalonej diety zostaną dostarczone specjalnie do tego celu przeznaczonym pojazdem na adres domowy pacjenta.

Po ustaleniu odpowiedniej diety przez lekarza w ramach kwalifikacji, worki z substancjami odżywczymi są dostarczane na adres domowy pacjenta w ciągu 48 godzin w dni robocze.

Zgodnie ze standardami żywienia dojelitowego, w oparciu o które Pallmed udziela świadczeń ŻPD, leczenie żywieniowe musi zostać poprzedzone kwalifikacją i ustaleniem odpowiedniej diety przez lekarza prowadzącego. Stąd wysyłka następuje dopiero po przeprowadzeniu powyższych czynności.

Realizacja żywienia dojelitowego w warunkach domowych odbywa się bezpłatnie, gdyż jest finansowana ze środków publicznych w ramach zawartej przez Pallmed umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez pacjenta/świadczeniobiorcę prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli m.in. ubezpieczenia zdrowotnego lub spełniania kryteriów dochodowego do finansowania na podstawie decyzji wójta/burmistrza.

Wizyty kontrolne odbywają się co najmniej raz na kwartał.

W sytuacji wystąpienia powikłań lub problemów z leczeniem żywieniowym należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym DŻD lub pielęgniarką, w razie poważniejszych powikłań wymagających leczenia szpitalnego Pallmed zapewnia również hospitalizację pacjenta.

Pallmed realizuje żywienie dojelitowe w warunkach domowych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Zamknięte worki do żywienia dojelitowego można przechowywać w temp. pokojowej, należy tylko unikać narażenia ich na działanie promieni słonecznych.

Pallmed w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zobowiązany dostarczać do domu pacjenta preparaty, sprzęt i środki opatrunkowe, zostanie więc ona dostarczona do domu pacjenta. Pallmed przygotuje również pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych.

Pallmed w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zobowiązany do przygotowania pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych i zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami.

Co do zasady pierwsza dostawa jest na ograniczony przedział czasowy, aby zweryfikować tolerancję leczenia żywieniowego przez pacjenta. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostawy są realizowane regularnie w odstępach comiesięcznych

Pallmed w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zobowiązany do przygotowania pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych, zgodnie ze Standardami żywienia dojelitowego dorosłych pacjentów w warunkach domowych szkolenie powinno również obejmować poinformowanie chorego o utylizacji odpadów.

Wszystkie diety przemysłowe w naszej ofercie mają smak neutralny.

Żywienie dojelitowe jest najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą metodą leczenia żywieniowego u chorych z zachowaną funkcją i dostępem do przewodu pokarmowego. Jednak i tutaj zdarzają się powikłania: Do rodzajów powikłań ŻD należą te związane z dostępem do przewodu pokarmowego:

 • występujące w trakcie jego zakładania,
 • wynikające z długotrwałego utrzymywania dostępu,
 • występujące podczas podawania mieszaniny odżywczej;

oraz te związane z prowadzonym żywieniem:

 • ze strony przewodu pokarmowego (motoryczne, nietolerancje),
 • metaboliczne.

O każdych problemach bądź powikłaniach należy niezwłocznie powiadamiać personel medyczny: lekarza prowadzącego żywienie bądź pielęgniarkę.

Dietę ustala lekarz prowadzący żywienie w trakcie procesu kwalifikacji pacjenta – na pierwszej wizycie.

Pallmed w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zobowiązany do przygotowania pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych i zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami. Zatem pielągniarka przeszkoli pacjenta w zakresie postępowania w podanym przypadku, poza tym w razie jakichkolwiek wątpliwości należy telefonicznie skontaktować się z personelem medycznym.

W takich przypadkach niezbędny jest telefoniczny kontakt z personelem medycznym: lekarzem prowadzącym żywienie lub pielęgniarką.

Pallmed w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zobowiązany do zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami. W przypadku problemów natury medycznej należy się kontaktować bezpośrednio z personelem medycznym – lekarzem prowadzącym żywienie bądź pielęgniarką. W przypadku pytań natury okołoorganizacyjnej procesu udzielania świadczeń zapraszamy do kontaktu z infolinią (52 329 00 95).

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Zatem do otrzymania dostępu do dokumentacji wymagane jest posiadanie upoważnienia lub dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe.

Pobierz skierowanie