Informacje o projekcie

Tytuł:„Przebudowa (modernizacja) Oddziału Medycyny Paliatywnej, pomieszczeń Hospicjum domowego i Hospicjum domowego dla dzieci oraz Poradni Medycyny Paliatywnej w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy

przy ul. Roentgena 3”

Nr projektu:RPKP.06.01.01-04/0098/17
Oś priorytetowa 6 :Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.1 :Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie 6.1.1 :Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat :Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja

Zarządzająca:

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Beneficjent:Pallmed sp. z o.o., 85-796 Bydgoszcz, ul. Roentgena 3
Kwalifikowalność wydatków: 

od 28 lutego 2018 r. do 31 października 2020 r.

Realizacja rzeczowa projektu: 

od 28 lutego 2018 r. do 31 października 2020 r.

Podpisanie umowy:

 

Wartość projektu:

5 kwietnia 2019 r.

 

6 721 003,41PLN

Finansowanie projektu:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:  5 153 754,57 PLN,

Środki własne: 657 762,73 PLN

 

Celem  projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej, poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie NZOZ Sue Ryder w Bydgoszczy.

 

Zakres przedmiotowy projektu:

  1. roboty budowlane w zakresie modernizacji i przebudowy
  2. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego

 

Beneficjent, realizując projekt pn. „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Medycyny Paliatywnej, pomieszczeń hospicjum domowego i Hospicjum domowego dla dzieci oraz Poradni Medycyny Paliatywnej w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy przy ul. Roentgena 3” przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej w NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, oraz zapewnienia mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie.

Dnia 31.10.2020 r. zakończono realizację projektu. W ramach umowy „zaprojektuj i wybuduj”, którą firma Pallmed Sp. z o.o. podpisała w lutym 2018 r., wykonano prace projektowe oraz budowlane zakończone w marcu 2020 r., dzięki którym zwiększyła się funkcjonalność budynku. Powstały nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na sale chorych z większą ilością łóżek. Łącznie Dom Sue Ryder posiada 37 łóżek specjalistycznych. Dzięki projektowi udało się doposażyć NZOZ Sue Ryder w 254 szt. sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego niezbędnego dla pacjentów wymagających świadczeń wysokospecjalistycznych.

Realizacja zaplanowanych działań przyczyniła się m. in. do poprawy standardu wyposażenia medycznego i dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów prawnych, do poprawy warunków sanitarnych, a także podwyższenia jakości świadczonych usług oraz podniesienia komfortu pobytu pacjentów i pracy personelu zakładu opieki zdrowotnej. Bardzo ważnym aspektem jest również skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie do placówki.

Ostateczna wartość całkowita projektu wyniosła 6 730 593,19 zł, z czego 5 153 754,57 zł stanowiło kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki własne firmy Pallmed Sp. z o.o. w ramach projektu stanowiły wartość równą 1 576 838,62 zł. Dodatkowo poza projektem ze środków własnych inwestora w ramach realizacji inwestycji m. in. zamontowano instalację fotowoltaiki, zakupiono wyroby medyczne oraz doposażono obiekt w sumie na kwotę ok 1700  tys. zł.