PROJEKT

Dzienny Dom Opieki Medycznej DDOM

Wartość projektu. Koszt całkowity projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 8 272 558,80 PLN. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 7 451 889,39PLN

 

PLANOWANE EFEKTY:

  • poprawa stanu zdrowia pacjentów (poprzez rozpoczęcie terapii, rehabilitacji, dobranie i stosowanie odpowiedniej diety, stymulowanie aktywności psychofizycznej i poznawczej),
  • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki. Pośrednio oferowane rozwiązania DDOM pozwolą osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.
Zgłaszając Pacjenta (telefonicznie, mailowo) należy przygotować:
  • Imię i nazwisko
  • Dokumentację medyczną z ostatnich pobytów w szpitalu i/lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  • Adres zamieszkania
  • PESEL
  • Numer potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (emerytura, renta), NIP zakładu pracy, w przypadku osób zatrudnionych, decyzja właściwego organu (WUP, MOPS, Wójt, Burmistrz), w przypadku osób posiadających ubezpieczenie z tytułu innych świadczeń.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Kontakt

Centrum Koordynacji i Edukacji

 

Dla pacjenta

Zgłoszenia

 

 

DOKUMENTACJA