Informacje o projekcie :

Tytuł:„Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z niezbędną infrastrukturą na 4 kondygnacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie”
Nr projektu:RPKP.06.01.01-04-0099/17
Oś priorytetowa 6 :Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.1 :Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie 6.1.1 :Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat :Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja

Zarządzająca:

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Beneficjent:Pallmed sp. z o.o., 85-796 Bydgoszcz, ul. Roentgena 3
Realizacja projektu:od 01.03.2018 r. do 31.12.2021 r.
Podpisanie umowy:

 

Wartość projektu:

14 lipca 2020 r.

 

12 386 646,82 PLN

Finansowanie projektu:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8 100 786,76 PLN,

 

Środki własne: 4 285 860,06 PLN

 

Celem  projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, w tym opieki długoterminowej w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez budowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Żninie.

Zakres przedmiotowy projektu:

  1. roboty budowlane
  2. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego

Beneficjent, realizując projekt pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z niezbędną infrastrukturą na 4 kondygnacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie” przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w zakresie opieki długoterminowej na obszarze powiatu żnińskiego oraz zapewnienia dostępu niepełnosprawnym mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego do specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie.

Pierwsze prace polegające na robotach termomodernizacyjnych i termoizolacyjnych rozpoczęto w maju 2020 r. W kolejnym etapie w ramach umowy „zaprojektuj i wybuduj”, którą firma Pallmed Sp. z o.o. podpisała we wrześniu 2020 r., wykonano prace projektowe a następnie w styczniu br. rozpoczęto roboty budowlane, elektryczne, sanitarne oraz prace zewnętrzne, które zakończono we wrześniu 2021 r. Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przyczyniła się do zwiększenia liczby miejsc w zakresie opieki długoterminowej na obszarze powiatu żnińskiego oraz zapewnienia dostępu niepełnosprawnym mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego do specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie. Powstały nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na sale chorych, w których umieszczono 26 łóżek specjalistycznych.

Dzięki projektowi udało się doposażyć NZOZ Sue Ryder w 197 szt. sprzętu medycznego, pielęgnacyjnego oraz rehabilitacyjnego niezbędnego dla pacjentów wymagających świadczeń wysokospecjalistycznych.

Realizacja zaplanowanych działań przyczyniła się m. in. do poprawy warunków życia osób starszych i niesamodzielnych, którzy otrzymają kompleksową opiekę medyczną w powstałej placówce. Bardzo ważnym aspektem jest wypełnienie luki w istniejącym systemie w ramach infrastruktury opieki długoterminowej w powiecie żnińskim.