CZY AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI MANIPULOWAŁA DANYMI PRZY TWORZENIU PROPOZYCJI NOWYCH WYCEN DLA NIEINWAZYJNEJ DOMOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ?

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) zlecił przygotowanie niezależnego raportu, którego autorzy, bazując na danych świadczeniodawców przesłanych wcześniej do AOTMiT, otrzymali całkowicie inne wyniki.

25 listopada Rada ds. Taryfikacji przyjęła stanowisko dotyczące raportu AOTMiT, w którym jego autorzy rekomendują obniżenie wyceny świadczenia nieinwazyjnej domowej wentylacji mechanicznej odpowiednio o: 16, 29 i 62% w stosunku do wyceny tej samej Agencji z 2016 roku. Wg świadczeniodawców zrzeszonych w Związku zarówno stanowisko Rady, jak i sam raport, na którym jest ono oparte, są nierzetelne. Dlatego władze Związku zleciły przygotowanie niezależnego raportu profesjonalnemu podmiotowi specjalizującemu się w wycenach kosztów świadczeń zdrowotnych.  Raport został przygotowany w oparciu o nowy standard rachunku kosztów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045). Równolegle świadczeniodawcy zadecydowali o wstrzymaniu przyjęć od 6 grudnia do końca roku nowych dorosłych pacjentów wymagających respiratoterapii w domu. Zwrócili się też do Ministra Zdrowia z inicjatywą spotkania w celu wypracowania rozwiązania, które umożliwi dalszy rozwój świadczenia a nie jego eutanazję, jak ocenili propozycję zawartą w raporcie AOTMiT i stanowisku Rady ds. Taryfikacji.

Te same dane, kompletnie różne wyniki

– Zdecydowaliśmy się powierzyć dane naszych świadczeniodawców zespołowi ekspertów z firmy FORMEDIS z Poznania ze względu na ich ponad 30-letnie doświadczenie na rynku analizy kosztów usług medycznych – mówi dr Robert Suchanke, prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. – Żeby uniknąć jakichkolwiek zarzutów dotyczących metodologii, poprosiliśmy naszych członków, by dla uzyskania pełnego efektu porównawczego przesłali do analityków dokładnie te same dane, które wcześniej trafiły do AOTMiT-u.

Każdy świadczeniodawca podpisał klauzulę poufności danych wrażliwych, co oznacza, że zarówno władze Związku jak i poszczególne podmioty nie miały możliwości wglądu do przesłanych informacji. Wnioski z raportu potwierdzają zarzuty jakie pojawiły się praktycznie od momentu upublicznienia raportu AOTMiT-u.

Jak wynika z lektury raportu FORMEDIS wycena analizowanych procedur:

  • dla procedury obejmującej pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 16 godz. na dobę:

jest o +43% wyższa od aktualnie obowiązującej stawki NFZ,

jest aż o +111% wyższa od rekomendowanej taryfy w raporcie AOTMiT,

  • dla procedury obejmującej pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie 8-16 godz. na dobę:

jest o +23% wyższa od aktualnie obowiązującej stawki NFZ,

jest aż o +115% wyższa od rekomendowanej taryfy w raporcie AOTMiT,

  • dla procedury obejmującej pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie poniżej 8 godzin na dobę:

jest o -22% niższa od aktualnie rekomendowanej stawki NFZ,

jest aż o +254% wyższa od rekomendowanej taryfy w raporcie AOTMiT.

 

Ponadto zlecony przez OZŚWM raport wskazuje na wybiórcze stosowanie się przez AOTMiT do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045).

– Mamy kolejne potwierdzenie naszych obaw, że proponowana wycena świadczeń zarekomendowana w stanowisku Rady ds. Taryfikacji z 25 listopada, oparta jest na nierzetelnych i nieprawdziwych danych. Oczywiście raport zlecony przez Związek opiera się na materiale zebranym wyłącznie od członków Związku, ale stanowią oni ponad połowę wszystkich zrealizowanych osobodni w tych trzech konkretnych świadczeniach. Należy także wyraźnie podkreślić, że zebrane dane pochodzą z lat 2019-2020 i nie obejmują mijającego roku, w którym musimy się mierzyć z niespotykanym od wielu lat wzrostem kosztów – wylicza prezes Suchanke i dodaje – od początku listopada, gdy zapoznaliśmy się z raportem AOTMiT, apelowaliśmy do prezesa Agencji o spotkanie i wyjaśnienie metodologii liczenia zastosowanej przez Agencję. Niestety bez rezultatów.

W Związku zrzeszone są różne podmioty

Wg Katarzyny Baj, dyrektora Biura Zarządu OZŚWM, świadczeniodawcy zrzeszeni w Związku reprezentują bardzo różne organizacyjne formy prawne oraz skalę ich działalności, co ma wpływ na ponoszone koszty. W strukturach OZŚWM znajdują się duże podmioty z zagranicznym kapitałem, spółki krajowe, ale także organizacje pozarządowe, które prowadzą hospicja domowe. Są to między innymi Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” czy Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”.

– Jako pierwsza organizacja w Polsce podjęliśmy się stałej domowej opieki nad dziećmi oddychającymi przy pomocy respiratorów. Dziś świadczymy ją także pacjentom dorosłym i choć proponowane zmiany w niewielkim stopniu obejmują naszą działalność, to w pełni solidaryzujemy się ze stanowiskiem Związku. Nie ma naszej zgody na krzywdzące propozycje Agencji – mówi Jacek Czajczny ze Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”.

AOTMiT zabrał głos

Choć od apelu skierowanego przez OZŚWM do Ministerstwa Zdrowia o spotkanie mijają już trzy tygodnie, resort uparcie milczy. 15 grudnia Związek otrzymał natomiast pismo od prezesa AOTMiT. Świadczeniodawcy dowiedzieli się z niego jedynie, że „na ostatnim etapie projekty taryf poddane są pod dyskusję przez Radę ds. Taryfikacji, która jest ciałem doradczym i ma za zadanie, na podstawie informacji przygotowanych przez Agencję, proponować kierunki zmian taryf, opiniować ich wysokość i wskazywać wariant, który powinien zostać przyjęty (…). Rada może zlecać dokonanie dodatkowych analiz i przeliczeń, a także modyfikować wysokość taryf w oparciu o wspomniane wcześniej brane pod uwagę aspekty”. W piśmie brak natomiast jakichkolwiek odniesień do argumentów merytorycznych Związku.

– Analizując tę odpowiedź widać niestety, jak niefrasobliwie procedowane są sprawy dotyczące naszego zdrowia. Rada nie powinna pomijać kryteriów, które zna – licząc, że będą inne czynniki, które Minister Zdrowia weźmie pod uwagę i zmieni taryfy – mówi Jacek Czajczny i dodaje, że pomimo różnorodności, członkowie Związku dysponują najnowszym sprzętem najwyższej jakości, najkrótszym czasem włączenia i sprawdzonym zapleczem szkoleniowym dla bliskich opiekujących się w domu pacjentami. – Dla nas, i jestem przekonany, że również dla pozostałych członków, bezpieczeństwo i komfort pacjenta oraz jego bliskich to bardzo istotna wartość dodana świadczenia a dla państwa ogromne oszczędności w obszarze kosztów pośrednich społecznych. Niestety Rada ds. Taryfikacji nie wzięła pod rozwagę uwag merytorycznych naszego środowiska.

Przyszłość świadczenia w coraz ciemniejszych barwach

Wg Marcina Warzechy, sekretarza zarządu OZŚWM, pismo do Związku z odpowiedzią Prezesa AOTMiT to nic innego, jak próba zastopowania publicznych wystąpień świadczeniodawców, którzy po decyzji o zawieszeniu przyjęć nowych pacjentów stoją przed kolejnym trudnym wyborem dotyczącym dalszego funkcjonowania. Rosną niewypłacone przez NFZ nadwykonania za 2021 rok a przesyłane aktualnie do świadczeniodawców plany rzeczowo – finansowe na rok 2022 są tożsame z tymi sprzed roku i wcześniejszych lat.

– To, co proponują nam wojewódzkie oddziały NFZ ma się nijak do aktualnej liczby pacjentów pozostających pod opieką członków naszego Związku. Znowu mamy do czynienia z powielaniem poziomów sprzed roku i wcześniejszych lat. Dla świadczeniodawców zrzeszonych w Związku oznacza to wejście w nowy rok od razu z przekroczonym kontraktem. Szacujemy, że spośród ponad 9 tys. pacjentów pozostających pod opieką domową co najmniej 1/4 nie jest uwzględniona w planach rzeczowo-finansowych na 2022 rok – mówi Marcin Warzecha.

Manipulowanie danymi?

„Podstawowym zadaniem Agencji w procesie taryfikacji jest dokonanie wyceny adekwatnej do kosztów leczenia ponoszonych przez świadczeniodawców oraz niezależnej od płatnika (NFZ).” Tak brzmi zapis z wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dot. wyceny świadczeń opieki zdrowotnej opublikowanych 24 sierpnia 2021 roku. Czy raport AOTMiT dotyczący propozycji nowych taryf dla nieinwazyjnej domowej wentylacji mechanicznej spełnia te kryteria, skoro przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji pozostaje prezes NFZ, a w jej skład wchodzą jeszcze inni przedstawiciele płatnika, w tym wiceprezes Funduszu?

– Niestety w trakcie ostatniego miesiąca zawiodłem się na Agencji. Raport przygotowany na zlecenie Związku zrobił na świadczeniodawcach duże wrażenie swoim profesjonalizmem i co ważne, w przeciwieństwie do opracowania AOTMiT, ten raport literalnie trzymał się zaleceń dotyczących nowego standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. – podsumowuje sekretarz zarządu OZŚWM Marcin Warzecha i dodaje – jest mi przykro, że muszę takie rzeczy wypowiadać pod adresem rządowej agencji, która powinna być instytucją zaufania publicznego.

Raport dostępny na stronie: http://wentylacja-mechaniczna.org.pl/